Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων

Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων

Σύμφωνα με την ισχύουσα Υγειονομική Διάταξη (Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829 ,ΦΕΚ 2161 23-06-2017) οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών πρέπει να εξασφαλίζουν ότι: Συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης 14708/2007 (ΦΕΚ 1616/τ.Β΄/17-8-2007) όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα:
Οι χειριστές τροφίμων εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης και τις εκτελούμενες εργασίες.
Οι υπεύθυνοι για την κατάρτιση και τη διατήρηση της διαδικασίας βάσει των αρχών HACCP ή για την εφαρμογή των σχετικών οδηγών ορθής πρακτικής εκπαιδεύονται κατάλληλα για την εφαρμογή τους.

Η “ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ” αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
Η εκπαίδευση διενεργείται από το χημικό Πισιμίση Θεόδωρο, εγκεκριμένο εκπαιδευτή του ΕΦΕΤ, εγγεγραμμένο στο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ
Τα σεμινάρια εκπαίδευσης είναι προσαρμοσμένα και εξειδικευμένα ανάλογα με το είδος και τις δραστηριότητες της κάθε επιχείρησης.
Η εκπαίδευση του προσωπικού τεκμηριώνεται με κατάλληλο αρχείο που θα διατηρείται στο φάκελο του προσωπικού της επιχείρησης.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ